Tüm oto genişletilmiş kasko ürünümüz hakkında detaylı bilgi alın.

Sıkça Sorulan Sorular

Kaza gerçekleştikten sonra; şayet tek taraflı ise resmi tutanak tutulması gerekir, ancak tutulamadığı durumlarda olayın gerçekleşme şekliyle ilgili detay içeren beyan yazısı gerekmektedir. Çift taraflı kaza durumlarında ise ehliyet fotokopisi, aracın ruhsat ve poliçeleriyle birlikte hasar kaydı yapılması açısından 5 iş günü içinde anlaşmalı servise bırakılıp, kaza hasar ihbarı yapılması gerekmektedir.

Kasko Sigortası Genel Koşulları’nın 3.3.1.1. maddesi gereğince poliçeye konu araç; hasar aldığı tarih itibariyle piyasa rayiç değerine kadar teminat altındadır.

Rayiç değer tespitinde önem arz eden konular; hasar tarihi itibariyle aracın modeli, aracın hasar geçmişi, rent a car firmaları için kiraya verilip verilmediği, taksi hizmetlerinde kullanılıp kullanılmadığı, taksi kullanımı sonrası özel kullanıma çevrilip çevrilmediği ve katettiği kilometre bilgileridir. Bunun dışında araç satın alınırken vergi indirimi uygulanıp uygulanmamış olması gibi durumlarda (engelli aracı ya da distribütör firma tarafından ithal edilmeyen araç, sigortalı kişinin yurt dışından belli bir süre için getirdiği araç vb) kesinti yapılmak kaydıyla Allianz Sigorta A.Ş. tarafından belirlenecektir. Allianz Sigorta’nın hasar tespiti için görevlendirdiği eksper (yetki sahibi satıcılar, ikinci el araç satanlar, galeri satıcıları vb) ve ilgili web sitelerinden alınan en 3 teklifi kesin raporuna konu etmektedir. Allianz Sigorta kesin eksper raporuna konu edilen tutarlar ile yine Allianz tarafından görevlendirilen ve bu konuda uzmanlığı bağımsız bir firmaya yaptırılan çalışma ile ortalama bir değer belirlenir ve bu rayiç bedeli olarak alınır.

Rayiç bedel aracın poliçesinde aksi belirtilmemiş ise, fabrika çıkış anındaki standart donanım ve eklentileri dikkate alınarak belirlenir. Aracın rayici belirlenirken emsali bulunamadığı için ortalama değerinin hesaplanamadığı durumlarda Türkiye Sigorta Birliği’nin internet sitesinde bulunan, hasar tarihi ile paralel yayınlanma tarihine sahip bedel dikkate alınıyor olacaktır.

Sigortalının ya da sigorta yaptıranın beyanatına dair teminat altına alınan aracın standartları dışındaki, fabrika çıkışında ya da daha sonra eklenmiş donanım ve aksesuarların hasar anındaki piyasa rayiç değeri belirlenişinde de yukarıda izahı yapılmış prosedür takip edilecektir. Bu değer her şekilde poliçede belirtilen miktarın %10 fazlasıyla sınırlıdır.

Veraset ilamı temin edildikten sonra, poliçenin kısmen iptali için sigorta şirketine başvuru yapılması gerekmektedir.

Aracın çalınması halinde 30 günlük yasal bekleme süresi söz konusudur.

Kasko poliçelerinde hasarsızlık indirimi konusunun devam etmesi için; önceki aracın satılması, satışın tarihi, yeni hazırlanan poliçeyle bir önceki poliçenin arasındaki süre gibi koşullara bağlı kalmak koşuluyla, sigorta sağlayıcı şirketin özel şartlarına bağlı şekilde değerlendirilir.

Alkolün kazadaki etki oranı tespit edilerek, yasal sınırı aşım söz konusu ise kaskonuzdan tazminat ödemesi gerçekleştirilmemektedir.

Anlaşmalı servislerde pek çok hizmetten ücretsiz olarak yararlanırken, anlaşması olmayan servislerde tüm giderleri önce sigortalı ödemek zorundadır. Ayrıca anlaşmalı servisler; ekspere haber verilmesi, dosya takibi işlemlerini de yürütmektedir. Hasar kaskosu yaptıran sigortalının anlaşmalı servislerde herhangi bir ödeme yapmasına gerek olmamakla birlikte, sigortalı yalnızca aracın tamir işlemi sonrası teslim alma formunu imzalayacaktır. Anlaşması olmayan servislerde ise tüm ödemeleri sigortalı yapmaktadır. Daha sonra bu ödemeler ve ilintili evraklar sigorta şirketine teslim edilir. Tazminat ödemesi bu prosedürü takiben yapılacaktır. Ek olarak anlaşmasız servislerde hasar bedeli miktarı üzerinde %25 muafiyet uygulaması söz konusudur.

Hasar oluşumu sonrası aracın çekilme işlemi esnasında şayet araçta yeni bir hasar oluşursa bu da teminat dahilindedir.

Ruhsatın sahibi ya da vekili imzalayabilmektedir.

Sigortalının önceki kasko ve hasar kaydı ile trafik poliçesi basamak ve hasar kaydı verileri, teklif priminin belirlenişinde değerlendirmeye alınmaktadır.

Hasarsızlık indirim hakkı; şayet hasar yoksa, poliçe sonlandıktan sonra 6 ay süresince aynı seviyede korunur. Poliçe bitiminden sonraki 6 ay ile 1 yıl arasında hasar gerçekleşmemesi halinde hasarsızlık indirimi 2 kademe, bir hasar olduğu halde 4 kademe düşer. Sigortasızlık süresinin 1 seneden fazla olması durumunda, hasar oluşmaması durumunda indirim 4 kademe düşer. %65 hasarsızlık indirim hakkı söz konusu ise, 1 yıl sigorta yaptırılmadığında hasar olmaması halinde yeni aracın sigortasındaki hasarsızlık indirimi %30 olacaktır.

Poliçenin 9 ayı dolduktan sonra kısmi iptal olmuş ve hasarsız ise; yeni poliçenizde hasarsızlık kademesi bir üste çıkarılacaktır. Kısmi iptal 9 aydan daha kısa bir zamanda yapılmış ise bir sonraki poliçede iptal edilen poliçenin hasarsızlık indirim miktarı kullanılacaktır. Bir önceki poliçede hasar var ise yeni poliçede mevcutta geçerli olan hasarsızlık indirimi koşulları geçerli olacaktır.

Kasko poliçelerinde hasar anındaki aracın rayiç bedeli ödenerek hasar ödemesi yapılır. Bu şekilde araç enflasyona karşı korunmuş olur ve rayicin ne şekilde tespit edildiği poliçede yazmaktadır.

Bireysel sigortalarda ticari maksatla yolcu taşımacılığı gerçekleştiren araçlar kaza yaptıktan sonra en az 4 gün serviste kalması gerektiğinde teminat geçerli olacaktır. Ödeme ise 5. Gün başlamaktadır. Her bir güne en fazla 100 TL olacak şekilde bir hasar için toplamda 1000 TL ile sınırlıdır. Özel araç ve hususi kamyonet çeşitlerinde yalnızca Altın Paket’te aynı bedellerle teminat kapsamına alınabilmektedir.

1 poliçe yılı sonunda hasarsızlık söz konusu ise, sigortalının yenileme poliçesinde kullanabileceği ve sigortayı sağlayan şirketin belirlediği şartlara göre verilen indirim oranıdır.

Hasarsızlık indirimini bozmayan haller:

-Trafik kaza tespit tutanağına göre, sigortalı araç sürücüsünde kusur bulunmaması ve sigortacının %100 rücu talebini yönlendirebileceği kusurlu tarafın belirli olması,

-Poliçe süresi dahilinde 1 adet Radyo/Teyp hasarı olması,

-Poliçe süresi kapsamında 1 adet cam kırılması olması halinde, indirim hakkı poliçe yenilemesinde bir üst kademeye geçmektedir.

Belirtilen bu durumlar hariç, her geçerli olan hasarda hasarsızlık kademesi düşürülmektedir.

Hasarsızlık Koruma teminatının var olan poliçede alınmış olması şartıyla, hasarsızlık indirimini bozmayan haller dışında gerçekleşen +1 diğer hasar için, yenileme dönemi hasarsızlık hakkı korunur, var olan poliçedeki indirim kademesi aynen uygulanır.

Kaza sonrası, tek taraflı kazalarda yetkili resmi birimler tarafından tutanak düzenlenmesi veya tutanak düzenlenemediği durumda olayın oluş şekli ile ilgili detaylı beyan yazısı yazılması, çift taraflı kazalarda kaza tutanağı düzenlenmesi ve ekinde ehliyet, ruhsat ve poliçe evrakları ile aracın hasar tespiti yapılabilmesi için 5 iş günü içerisinde servise bırakılarak hasar ihbarında bulunulması sağlanmalıdır.

Trafikte en az iki aracın sadece maddi hasarlı bir kazaya karışmaları neticesinde, sigorta şirketi ya da polise haber vermeye gerek kalmaksızın, kazaya karışanların kendi aralarında anlaşıp düzenledikleri tutanaktır. Sigorta şirketlerinin kazanın oluş şeklini, kaza sırasındaki araçların konumlarını ve araç sürücülerinin hata oranını anlayıp değerlendirebilecekleri tek evrak kaza tespit tutanağıdır. Kazaya karışan tüm araçların sürücülerinin imzalaması gereken bu evrakla, sigorta şirketleri kazanın yerini, olduğu tarihi, kazanın türü ve kazaya karışan araçları, sürücülerini, kaza yapılan yolu, çevresel faktörleri ve araç sürücülerinin kusur dağılım oranlarını belirler. Ayrıca kaza olduğu sırada, araçlar yerinden oynatılmadan sürücülerce çekilen fotoğraflar da sigorta şirketleri için büyük önem arz etmektedir.

Şayet eksperin belirlediği hasar bedeli sigorta bedelinin %35’ini buluyorsa (marka kaskolarda oran değişir.) ön rapor hazırlamak suretiyle ihale süreci başlamaktadır. İhale sürecinin sonlanması ile birlikte alınan sovtaj değerine göre pert ya da onarım kararlaştırılmaktadır. Araç pert durumdaysa sigortalı ile anlaşma aşamasına geçilmekte ve rakamsal anlaşma sağlandıktan sonra satış evrakları hazırlanmakta ve daha sonra aracın trafikten çekme ve satış işlemleri gerçekleştirilmektedir. Trafikten alınmış olan çekme belgesi ve noter satış sözleşmesi geldikten hemen sonra sigortalının hesabına ödeme yapılmaktadır.

Sigortalının poliçede belirlenen oranlarda hasara iştirak etmesine muafiyet oranı denir. Tüm otomobil ve markalı kasko ürünlerimizde aracın bedeli üzerinden %2 veya %4 muafiyet oranlı poliçe düzenlenmektedir. Muafiyet oranlı poliçelerin primlerinde, seçilmiş olan muafiyet miktarıyla doğru orantılı olarak indirimler uygulanmaktadır.

Toplumsal hareketler ve depremden dolayı oluşan zararlardaki hasarlar karşılanmaktadır. Şayet arzu edilirse deprem teminat %5 muafiyet oranı kaldırılabilir ya da bununla ilgili teminat alınmayabilir.

Sigorta konuları dahilindeki risklerin gerçekleşmesi neticesinde gerçekleşen hasarların ve kayıpların niceliğini, niteliğini, gerçekleşme sebeplerini belirleyen ve ön ekspertiz, hasar gözetimi, mutabakatlı kıymet tespiti, hasar gözetimi gibi fiilleri sürekli olarak ifa eden bağımsız ve tarafsız meslek erbabını ifade eder.

Hasar almış aracı sigortalının belirleyip istediği herkes servise bırakabilir.

Sigortaya konu edilmiş aracın fabrika çıkışı orijinalinde bulunmayan, olağanın dışındaki eklenmiş aksesuarlar sigorta yaptıran ya da sigortalının bildirimine bağlı olarak kıymetinin poliçe üzerinde belirtilmesi koşuluyla teminat altına alınacaktır.

Sigorta şirketinin mesuliyeti Türk Ticaret Kanunu 1421. maddesi gereği peşinat miktarının ifasıyla başlar. Poliçede belirlenen peşinat ve taksit mühletleri kesin süreler olup, ödemenin ifası gerçekleşmediğinde, Sigorta Ettiren Türk Ticaret Kanunu 1431. maddesi gereği temerrüde düşecek ve Sigorta Sözleşmesi herhangi bir uyarıya gerek olmadan Türk Ticaret Kanunu 1434. maddesi gereği sonlanacaktır. Ödeme planlamalarına uyulmaması halinde hasar tazmini gerçekleştirilemez.

Özel araç haricindeki kullanım Özel Otomobil dışındaki kullanım konseptlerinde yalnızca 16 yaş ve üzeri araçlar için kısmi hasar durumunda gerçekleştirilecek tazminat ödemelerinde, mekanik, motor ve kaporta parçalarında % 30 oranında Kıymet Kazanma indirimi uygulanacaktır.

Hasar dosya durumunun takibi bizimle iletişime geçilerek, ya da internet sitemiz üzerinden yapılabilir.

Kasko poliçe teminatları Türkiye sınırları dahilinde geçerlidir. Yurt dışı teminatı var olsa bile, Mini onarım, Grev-Lokavt-Halk Hareketleri-Terör, Asistans teminatları yurt dışında etkin değildir.

Aracınızı bir başkasına kiraladığınızda, bu sırada gerçekleşecek herhangi bir durum teminat kapsamı dışında kalacaktır. Şayet iş amaçlı olarak kullanılması durumu söz konusu ise, bu konu anlaşmada açık ve net olarak belirtilmelidir. Örnek vermek gerekirse özel araç sahibi olup bu araçla kargo dağıtım hizmeti vermek teminat kapsamı dışında kalacaktır.

Sıfır km aracalar için daha plaka çıkmamış ise “yeni kayıt” plaka girilerek poliçe düzenlenir.

Sigorta yaptıran kişi sigorta şirketi ile sözleşmeyi yapan kişi olduğundan, bu kişinin medeni hakları kullanma ehliyetine yani fiil ehliyetine sahip olması gerekmektedir. Araç ruhsat sahibi mutlaka sigortalı olmalıdır.

Evrak çantası, gözlük, çakmak gibi eşyalar kişisel eşya olarak kabul edilir.
Çek, senet, nakit meblağ, mücevher, bilgisayar ve türevleri, cep telefonu vb. elektronik eşyalar ve ticari emtia teminat kapsamı dışındadır.

Aracın çalındığı tarihten itibaren 30 gün yasal bekleme süresinin dolmasının ardından, teminatın kapsamı dışında bir durum yok ise, aracın çalınmasıyla ilgili evraklar talep edilir. Evrakın tarafımıza noksansız teslimi sonrası rayiç belirlenmesi yapılarak, araç bedeli konusunda araç sahibi ile anlaşma sağlanır ve en kısa vadede ödeme yapılır.

Kasko, sigortalı araca gelen zararları teminat altına alan ve isteğe bağlı yapılan bir sigorta türü iken, trafik sigortası zorunlu olmakla beaber 3. şahısların maddi ve bedeni zararlarını kapsayan bir teminat türüdür.

Teminatlar